top of page
Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

VÁŽENÍ PACIENTI, VÁŽENÍ KLIENTI.
Veľmi si vážime Vašu dôveru a venujeme veľkú pozornosť otázkam ochrany Vášho súkromia, ochrane Vašich osobných údajov pred ich neoprávneným nakladaním. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo, aj prostredníctvom internetovej stránky www.klinikamd.sk.

Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.

 1. MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA s.r.o., so sídlom Staré Grunty 56, 841 04 BRATISLAVA, IČO: 47 236 311, zápis v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.77268/B, je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na adrese Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, ktorý poskytuje svojim klientom zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním  zdravotnej starostlivosti, nadštandardné služby (ďalej len „zdravotnú starostlivosť“) a ostatné nemedicínske služby (ďalej len “ostatné služby”), získava osobné údaje aj prostredníctvom internetovej stránky www.klinikamd.sk.

 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:​​​​​​​​​​​

  • poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „dotknutej osobe“), vrátane identifikácie dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Na tento účel budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané a uchovávané po dobu 20  (dvadsať) rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti;

  • poskytovania ostatných služieb dotknutej osobe, vrátane identifikácie dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre riadne poskytnutie ostatných služieb. Na tento účel budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané a uchovávané po dobu 10  (desať) rokov odo dňa poskytnutia ostatných služieb;

  • uplatňovania právnych nárokov Prevádzkovateľa. Na tento účel budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané a uchovávané do uplynutia premlčacej doby podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

  • zisťovania spokojnosti s kvalitou a úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb, oslovovania s novinkami a aktuálnou ponukou služieb zdravotníckeho zariadenia. Na tento účel budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané a uchovávané po dobu 2 (dvoch) rokov odo dňa ich poskytnutia;​

 3. ​Právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Pri spracúvaní na účely uplatňovania právnych nárokov a na účely zisťovania spokojnosti s kvalitou a úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb a na účely oslovovania s novinkami a aktuálnou ponukou služieb zdravotníckeho zariadenia je právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb.

  Pri spracúvaní na účely poskytovania ostatných služieb; a kontaktovania dotknutej osoby, je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby, ktorý dotknutá osoba udeľuje priamo poskytnutím kontaktných údajov s právnym základom spracúvania kontaktných údajov na základe § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z.  Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy, resp. pre poskytnutie ostatných služieb. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné poskytnúť tieto služby zo strany Prevádzkovateľa.

 4. ​Osobnými údajmi dotknutej osoby sú:

  • ​označenie dotknutej osoby - meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, pohlavie, kód poistenca, zdravotná poisťovňa, telefonický kontakt, e-mailová adresa a osobitné kategórie osobných údajov, ako sú informácie o zdravotnom stave;

  • v prípade maloletej osoby – aj osobné údaje zákonného zástupcu, a to meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, telefonický kontakt a e-mailová adresa;

  • číslo účtu, v prípade bankového prevodu v elektronickej podobe.

 5. ​Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú potrebné pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb, resp. za účelom upravenom v bode 2 tohto dokumentu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje.

 6. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.   Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 7. Doba spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely je určená v bode 2 tohto dokumentu.

 8. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 9. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 10. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 11. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

  • ​osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;

  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov;

  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 12. ​Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 13. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

  • ​napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu č. 18, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 14. ​Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 15. Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 16. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 17. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

  • ​právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

 18. ​Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu č. 18 odsek 2., jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 19. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 20. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 21. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 22. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 23. Cookies. Na všetky vyššie uvedené účely sú využívané aj cookies, pixely a podobné nástroje. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení dotknutých osôb počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o prehliadači alebo mobilnom zariadení dotknutých osôb a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.
  Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" - rôznu dobu uloženia v zariadeniach dotknutých osôb. Niektoré cookies sa vymažú zo zariadenia po tom, ako sa okno prehliadača zatvorí, iné zostávajú aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.
  Používaním našej webovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači, tablete alebo smartfóne.
  Súbory cookies používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Je v našom záujme, aby sme čo najlepšie prispôsobili naše služby vašim požiadavkám a optimalizovali ich z komerčného hľadiska, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.
  Text súhlasu v súvislosti s osobnou analýzou správania používateľov a údajov: „Tento web používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.“ Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti na nižšie uvedenej adrese.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely plnenia povinností na úseku ochrany osobných údajov sú dostupné na adrese zdravotníckeho zariadenia: Staré Grunty 56, 841 04 BRATISLAVA, e-mail: recepcia@klinikamd.sk a riaditel@klinikamd.sk.

V Bratislave, 04.12.2023

bottom of page